Ο ΕΑΣ Ζακύνθου (ΕΑΣΖ) ενημερώνει τους παραγωγούς – δικαιούχους ενισχύσεων ότι ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων Καλλιέργειας / Εκτροφής για το 2019 (Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων).
Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το υπ’ αρ. 3341/10-4-19 έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2019 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης. Προς καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας, είτε προσερχόμενοι στα γραφεία της Οργάνωσης στο Λυκούδι, είτε τηλεφωνικά στα 2695027611,2695045313.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, o παραγωγός προκειμένου να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση και την προηγούμενη χρόνια (2018) ο παραγωγός προσκομίζει υποχρεωτικά:
-Toν 6ψήφιο Κωδικό υποβολής ΟΠΕΚΕΠΕ ή τους κωδικούς taxis,
-έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
-παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων, εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2018/2019 και το έτος υποβολής αίτησης 2019.
-ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια (είτε ιδιόκτητα (Ε9) είτε ενοικιαζόμενα)
-Αντίγραφο Μητρώου Αιγοπροβάτων,
-Προσοχή! Οι παραγωγοί που έχουν εκμεταλλεύσεις στις περιοχές όπου υπάρχει κτηματολόγιο θα πρέπει να προσκομίζουν και τα αποσπάσματα του κτηματολογίου για τα αντίστοιχα αγροτεμάχια.
Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
 -Toν  6ψήφιο Κωδικό υποβολής ΟΠΕΚΕΠΕ ή τους κωδικούς taxis,
-έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
-Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων, με αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη
-Ε9
-Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου,
-Βιβλιάριο τράπεζας
-ΑΜΚΑ
-Αντίγραφο Μητρώου Αιγοπροβάτων,
Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία στοιχεία της αίτησης.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
Ο παραγωγός υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά.
•Για τους παραγωγούς που θα προχωρήσουν σε Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2019, θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση μας μόλις εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ζάκυνθος Καιρός