ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Μάλλον ο σωστός όρος θα ήταν «ειδικό δάνειο από το κράτος» προς τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-500 εργαζόμενους.

Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά  λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Τα κριτήρια  για την εντάξει στο πρόγραμμα είναι:

 1. Οι Επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους.
 2. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση,
 3. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Εξαιρούνται από την χρηματοδότηση βάση του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 οι επιχειρήσεις σε τομείς δραστηριότητας όπως :

 1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
 2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποι­ούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων
 1. Οι  επιχειρήσεις με δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα
 2. ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων

  Περιεχόμενο της ενίσχυσης είναι: η ενίσχυση ( χρηματοδότηση/δάνειο )  επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Σημειώνεται ότι δεν έχει οριστεί ακόμα το μέρος της ενίσχυσης  που δεν θα επιστραφεί. Η εν λόγω ενίσχυση προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πλαίσια (τακτικά και έκτακτα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το ύψος της ενίσχυσης συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1 δισ. Ευρώ και οι επιχειρήσεις θα λάβουν την χρηματοδότηση μάλλον από ότι καταλαβαίνω  συνδυαστικά με τα κάτωθι κριτήρια και βάση  βάσει σχετικού επιμερισμού του συνολικού ποσού σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσου :

 1. «Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.» ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/3-4-2020 )
 2. « Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη. Αυτό θα γίνει μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό που δημιουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο με την ΑΑ-ΔΕ, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα ……»
 3. « Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες».

Οι δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στο μέτρο είναι :

 1. α) Ρήτρα μη απολύσεων, « Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε ανακοινώσει, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020. [ Σημειώνεται ότι δεν οριστεί ακόμα η λήξη του χρόνου της ανωτέρω δέσμευσης ] »
 2. β) Επιστροφή της «Ενίσχυσης» ( Χρόνος και Επιτόκιο ).Η « επιστρεπτέα προκαταβολή» εις ολόκληρων είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. [ Σημειώνεται ότι δεν έχει οριστεί ακόμα, το ακριβές ύψος του επιτοκίου ]

 Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η προθεσμίες  εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία που αναφέρονται στην Α.1076/2020 υποβάλλονται στην πλατφόρμα του myBusinessSupport έως την 10.4.2020.

Οι επιχειρήσεις προτού λάβουν την οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να γνωρίζουν :

 1. Το κρίσιμο σημείο για την επιλογή, που είναι και «επικίνδυνο» εφόσον δεν διευκρινίζεται ( ημερομηνία λήξης της δέσμευσης ) είναι  η δέσμευση/ρήτρα «περί μη απολύσεων»)
 2. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν όλα τα μέτρα στήριξης, έχουν ως δέσμευση/ρήτρα «περί μη απολύσεων»)
 • Άρα, εφόσον η εταιρεία έχει ήδη δεσμευτεί σε αυτό ( από άλλα μέτρα, που έχει ενταχθεί ), συμφέρει η αίτηση για ένταξη, παρόλο που δεν είναι γνωστές και άλλες παράμετροι του μέτρου αυτής της ενίσχυσης ( ύψος ενίσχυσης και επιτόκιο ) .

Βέβαια η κάθε επιχείρηση κρίνει πάντα  με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις ανάγκες της.

Προσοχή : 1). Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

2). Επίσης μόνο στους μη υποκείμενους στο Φ.Π.Α ζητά έσοδα και έξοδα 2019. Οι υπαγόμενες επιχειρήσεις στο κανονικό καθεστώς δε έχουν καμιά υποχρέωση να αντλήσουν στοιχεία από το 2019 μόνο από  το 2020.

Τσουκαλάς Γ. Νίκος