ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 • Ποιες επιταγές (αξιόγραφα) αφορά το μέτρο και ποιες επιχειρήσεις, μπορούν να ζητήσουν «αναστολή προθεσμιών»;
Αφορά Επιταγές, που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
 1. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ζητήσουν την αναστολή για 75 ημέρες είναι οι επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:
  1. είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης
  2. είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως εκάστοτε ισχύουν.
 2. Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις (α) κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
 • Πως ωφελούνται οι επιχειρήσεις ;
 1. Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία στο αξιόγραφο.
 2. Π.χ
 3. Αν μια επιταγή λήγει στις 1 Απριλίου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 15 Ιουνίου).
 4. Αν μια επιταγή λήγει στις 20 Μαΐου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 03 Αυγούστου).
 5. Αν μια επιταγή λήγει στις 1 Ιουνίου 2020, θα πληρωθεί κανονικά (είναι εκτός Που και πως διαβιβάζονται Ηλεκτρονικά;
 • Που και πως διαβιβάζονται Ηλεκτρονικά οι επιταγές;
 1. Πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους: α) εκδότες ή β) αποδέκτες ή γ) κομιστές
 2. Πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218),
 3. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, πραγματοποιείται μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Ποια είναι η Προθεσμία της «Ηλεκτρονικής διαβίβασης»;
Παρατάθηκε κατά τρεις (3) επιπλέον εργάσιμες ημέρες (γίνονται 6 συνολικά), οι προβλεπόμενες στην παρ. 1β της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προθεσμίες των τριών (3) εργασίμων ημερών για τη διαβίβαση των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διαβίβασης των επιταγών θα παράσχουν τα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Τι ισχύει για τους «κομιστές αξιογράφων», για να ενταχθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις (Ατομικά ως Επιχείρηση, ακόμα και αν δεν ανήκουν στους «πληττόμενους ΚΑΔ»)
Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων της περίπτωσης 2α, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις αντίστοιχες ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής .
Επίσης το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ειναι  μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών  του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.
Π.χ
Έστω επιχείρηση, κομιστής αξιογράφων με αξιόγραφα αξίας 200.000 ευρώ, έχει μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών, για το έτος 2019, 900.000 ευρώ.
Έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στις «πληττόμενες επιχειρήσεις», αφού το 200.000/900.000, είναι μεγαλύτερο από το 20%.
Προσοχή:
Εξαιρούνται οι κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.
 • Επισήμανση
       Μπορεί ο υπόχρεος πληρωμής και ο δικαιούχος είσπραξης, να συμφωνήσουν μεταξύ τους, την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
       Βάση του Δελτίου τύπου του Υπουργείου οικονομικών την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο διαβίβασης των επιταγών θα παράσχουν τα πιστωτικά ιδρύματα.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ