Η ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι ο στόχος του έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
Η προώθηση, η διατήρηση και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη της δικτύωσης και της συνεργασίας των φορέων για το συντονισμένο σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων προώθησης και θεσμικής θεμελίωσης του Θρησκευτικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Και οι δύο περιοχές διαθέτουν ελκυστικό και όμορφο φυσικό τοπίο. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός της φύσης και οι εκκλησίες και τα μοναστήρια μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Αποτέλεσμα του έργου, μπορεί να είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:
-Καταγραφή και τεκμηρίωση υλικών και άυλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής.
- Ψηφιακή καταλογογράφηση, που θα συνοδεύεται από μια εφαρμογή περιήγησης με χάρτες και χρονολόγια. Θα προσφέρει τη δυνατότητα της καταγραφής, αναζήτησης και ανάκτησης αντικειμένων και μνημείων θρησκευτικής κληρονομιάς, καθώς και συσχέτισης με αυτά ψηφιακών πόρων.
-Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού μουσείου, ψηφιακής βιβλιοθήκης και κινητής εφαρμογής εικονικής περιήγησης.
-Δράσεις ενημέρωσης, προβολής και ανάδειξης των ψηφιακών αποθετηρίων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και τοποθέτησης info kiosks.
-Σήμανση επιλεγμένων σημείων στις περιοχές παρέμβασης.
-Πιλοτική ανάπτυξη διαδρομών με πιστοποίηση.
-Ενέργειες θεσμικής ενίσχυσης του Θρησκευτικού τουρισμού.
-Ανάπτυξη δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων τουρισμού, φορέων διαχείρισης πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων.
-Ανάπτυξη κοινών εργαλείων ανάδειξης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
Εξάλλου, η διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, παρουσιάζει πλούσια και απαράμιλλης αξίας πολιτιστική κληρονομιά τόσο υλική που αποτυπώνεται σε θρησκευτικά μνημεία, όπως βυζαντινές εκκλησίες, ξωκλήσια και μοναστήρια, καθώς και ένα σύνολο εικόνων, βιβλίων, χειρογράφων και σκευών, όσο και άυλη, που αποτυπώνεται στις θρησκευτικές γιορτές και τελετές, στις μεγάλες θρησκευτικές πανηγύρεις, στις ιστορίες και τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα που είναι συνδεδεμένα με την ορθοδοξία.
Τα μνημεία της ορθοδοξίας στην Ελλάδα και την Κύπρο αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και συντελούν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών. Συνεπώς, οι πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της πολιτιστικής θρησκευτικής κληρονομιάς και για την ανάδειξη του αειφόρου θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, με συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με την πρόβλεψη για την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών, εργαλείων και μεθόδων , αναμένεται να θεμελιώσει θεσμικά τον Θρησκευτικό τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή. Τέλος, συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταστούν κοινωνοί της πλούσιας θρησκευτικής πολιτιστικής της κληρονομιάς.

 

Ζάκυνθος Καιρός