ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ευρύτατες αλλαγές στη φορολογία εισάγει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή.

Οι αλλαγές που εισάγει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013 αναμένεται να φέρουν πρόσθετους φόρους στους περισσότερους φορολογουμένους, καθώς καταργείται η πλειονότητα των φοροαπαλλαγών, διατηρούνται αμετάβλητα τα τεκμήρια, ενώ παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο ποιο καθεστώς θα ισχύσει για τις αποδείξεις από το επόμενο έτος και εάν θα συνδεθεί με την πάγια έκπτωση που καθιερώνεται, των 2.100 ευρώ.

Θα πρέπει, σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, να αναφερθεί ότι φοροελαφρύνσεις θα προκύψουν για τις Ανώνυμες Εταιρείες και ΕΠΕ, μόνο όμως γι' αυτές που διανέμουν μέρισμα, καθώς για τις υπόλοιπες αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από το 20% στο 26%, ενώ για τα μερίσματα μειώνεται ο συντελεστής από τα 25% στο 10%.

Οι συντελεστές για μισθωτούς - συνταξιούχους

Με τρεις συντελεστές θα φορολογείται το εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων, από οκτώ μέχρι σήμερα, καθώς θεσπίζεται συντελεστής 22% για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, 32% για εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ και 42% για υψηλότερα εισοδήματα.

Με τις νέες ρυθμίσεις, επιβαρύνσεις προκύπτουν για τις οικογένειες με ένα παιδί και οικογενειακό εισόδημα άνω των 23.000 ευρώ, για οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα άνω των 22.000 ευρώ και για οικογένειες με τρία παιδιά και οικογενειακό εισόδημα άνω των 21.000 ευρώ.

Επιβαρύνσεις, οι οποίες προέρχονται μόνο από την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για τα παιδιά και χωρίς να ληφθεί υπόψη η κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Το αφορολόγητο για τα παιδιά, πάντως, αντικαθίσταται από το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων που καθορίζεται σε 40 ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα, από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.

Ο φόρος που θα προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:

α) Για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ, για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ.

Το ποσό του φόρου που προκύπτει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τις ιατρικές δαπάνες και επίδομα διατροφής.

Δύο συντελεστές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Με δυο συντελεστές θα φορολογείται στο εξής το εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και των Ο.Ε. και Ε.Ε., αφού θεσπίζεται συντελεστής 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για υψηλότερα.

Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 13% για μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θα θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Εχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και

ββ) τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Αλλαγές στον φόρο πολυτελείας και την περαίωση

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με άλλες διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής:

* Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%.

* Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 15% για τους αξιωματικούς και 10% για το κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2013 και επόμενα.

* Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους.

* Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν με συντελεστή 15%.

Στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, όταν δικαιούχος είναι φυσικό και με συντελεστή 33% όταν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.

* Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται το κόστος απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μετοχών από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν αυτές κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

* Δημιουργείται αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων που θα έχει ως αποστολή τη διερεύνηση και την εξιχνίαση σε όλη την επικράτεια των ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων.

* Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν και τοποθετηθούν σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους υπογράφουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους συμβόλαιο αποδοτικότητας για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

* Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου μπορεί, με αίτησή του προς την αρμόδια ΔΟΥ, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του ΕΕΤΗΔΕ από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωση αυτού στη ΔΟΥ, αφού καταβάλλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις έτους 2012, και, σε περίπτωση επίκλησης αδυναμίας καταβολής αυτών, το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

* Θεσπίζεται φόρος πολυτελείας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

* Παρατείνεται η προθεσμία τελωνισμού και καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος της απόσυρσης για λόγους ενίσχυσης της αγοράς του αυτοκινήτου 2013.

* Καταργείται η διαδικασία περαίωσης που προβλεπόταν από τις διατάξεις των άρθρων 1-3 Ν. 3888/2010 για να μην υπάρχει σε μόνιμη ισχύ μια διαδικασία περαίωσης και να εξορθολογιστεί η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων.

Πώς θα γίνεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός εισοδήματος

Ο προσδιορισμός του ακαθάριστου και του καθαρού εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται με αντικειμενικό τρόπο.

Η φορολογία των Α.Ε.

Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26%.

Στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Τέλος επιτηδεύματος

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.


 πηγή Ναυτεμπορική