ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

  • «Οι εμπλεκόμενοι συνδικαλιστικοί φορείς και οι ιατροί μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των θέσεων ενημερώνοντας ιατρούς που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο, όπως πράττει η Διοίκηση»              
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ|

Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου μας, έγκαιρα και καθοριστικά προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες κάλυψης κενών θέσεων ιατρών πριν δημιουργηθεί οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα.
Αποτέλεσμα  της προσπάθειάς μας είναι:
α) Η υπ' αριθμ. 900/13-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΨΑΑ4690ΒΞ-5ΑΟ προκήρυξη 9 θέσεων του  κλάδου ιατρών  Ε.Σ.Υ., η οποία είναι σε εξέλιξη.
β) Η έγκριση του αιτήματός μας από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τον υπ’ αριθμ 23920/29-05-2020 έγγραφό της για προκήρυξη  8 συνολικά θέσεων του  κλάδου ιατρών  Ε.Σ.Υ. και
γ) Οι υπ’ αριθμ Γ4α/ΓΠ.28610/15.05.2020 & Γ4α/18917/18.03.2020 Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκαν τα αιτήματά μας για  πρόσληψη 4 επικουρικών ιατρών για 3 έτη, των ειδικοτήτων ΜΕΘ (2 ιατρούς) , χειρουργικής (1 ιατρό)  και Παθολογίας (1 ιατρό) όπου  η εκδήλωση ενδιαφέροντος παραμένει ανοικτή.
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, η προσφορά εργασίας  στον κλάδο των ιατρών είναι μειωμένη λόγω της μαζικής φυγής ειδικών και ανειδίκευτων ιατρών στο εξωτερικό. Ειδικότερα όμως για το νοσοκομείο μας υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες στην προσέλκυση ιατρών για εργασία, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει ως νησιωτική περιοχή.
                Θεωρούμε ότι τόσο οι εμπλεκόμενοι συνδικαλιστικοί φορείς όσο και οι ιατροί του νοσοκομείου μας, μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των ανωτέρω θέσεων, ενημερώνοντας ιατρούς που ενδεχομένως ενδιαφέρονται  να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο μας, όπως πράττει η Διοίκηση.                                  
                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ