ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι εργασίες πεδίου του ευρωπαϊκού προγράμματος FISHMPABLUE-2 που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. και αφορά στη διακυβέρνηση της αλιείας κάτω από το πρίσμα της γαλάζιας οικονομίας. Η έρευνα στο πεδίο πραγματοποιήθηκε από μια διεθνή ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Ε.Θ.Π.Ζ., τόσο με υποβρύχιες καταγραφές από δύτες και υποβρύχιες κάμερες όσο και με την καταγραφή των αλιευμάτων των επαγγελματιών παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας εντός και εκτός της προστατευόμενης περιοχής. Καθοριστική για την επιτυχία των εργασιών αυτών ήταν η αρωγή μεγάλου αριθμού παράκτιων επαγγελματιών αλιέων της Ζακύνθου και ιδιαίτερα του προέδρου του συλλόγου τους κ. Παναγιώτη Ρούσσου. Εξάλλου πέρα από τις εργασίες πεδίου που στοχεύουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μέτρων Διαχείρισης και Προστασίας για την βιώσιμη αλιεία στο Ε.Θ.Π.Ζ., σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αυτού αποτελεί η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών στη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής με την άμεση εμπλοκή των αλιέων και των σχετικών φορέων και υπηρεσιών (π.χ. διεύθυνση αλιείας, λιμενικό) στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής ο Φορέας Διαχείρισης του ΕΘΠΖ παραχώρησε τρεις παγομηχανές στο σύλλογο των επαγγελματιών αλιέων με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας αλλά και την αύξηση της ποιότητας των αλιευμάτων. 
Στο πρόγραμμα FISHMPABLUE -2 συμμετέχουν 11 προστατευόμενες περιοχές (μια εκ των οποίων και το Ε.Θ.Π.Ζ.) και πλήθος πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από 6 χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Ελλάδα). Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων διακυβέρνησης της αλιείας σε  Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Θ.Π.Π) ενισχύοντας παράλληλα την τεχνογνωσία στην αλιευτική διαχείριση όλων των εμπλεκόμενων, αλλά και συμβάλλοντας στην αύξηση των συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, τα εργαλεία και η τεχνογνωσία που θα αποκτηθούν θα επιτρέψουν στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να προστατέψουν αποτελεσματικά τα θαλάσσια είδη και οικοσυστήματα, να εκτιμήσουν τις θετικές επιπτώσεις της προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων για τις θαλασσιές περιοχές και εκτός Θ.Π.Π (τροφοδοσία με αλιευτικούς πόρους από την προστατευμένη περιοχή που λειτουργεί ως φυσικό εκτροφείο και προς τις γύρω περιοχές) και παράλληλα να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων και την μακροχρόνια ευμάρεια της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας.