ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

«Και ο αδαής, εγώ, λέω πως:
Η "Λυδία λίθος", της καταλληλότητας & κυρίως, της επάρκειας του καταταλαιπωρημένου συστήματος, υλοποίησης του "Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ζάκυνθο", θα κριθεί και θα φανεί, ακριβώς, την πιο κρίσιμη στιγμή. Τη στιγμή που θα έχει καλύψει την μέγιστη ποσότητα επεξεργασίας των απορριμμάτων, που μπορεί να επεξεργαστεί, ετησίως, το σύστημα... Και η στιγμή αυτή θα είναι -ΔΥΣΤΥΧΏΣ- τον επερχόμενο Αύγουστο, στο πικ και στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Με την μέγιστη πληρότητα φιλοξενίας των Τουριστών στο Νησί. Τότε και το εργοταξιακό συγκρότημα του Λίβα, μόνο ως χώρος ΧΑΔΑ (Χώρος Ανοιχτής Διάθεσης Απορριμμάτων) & όχι "Ολοκληρωμένης Διαχείρισης", θα μπορεί να υποδεχτεί τα σκουπίδια, εάν αυτά καταστεί δυνατόν να έχουν περισυλλεγεί όλα κανονικά...
Ωστόσο.
Φώναζα από το 2015 & '16:
Έλεγα πως:
- Είναι Λάθος το "Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Ζάκυνθο"...
- Στραβή η ανακύκλωση.
-Λιψός κι ο Λίβας του Χ.Α.Δ.Α...
Και αυτά γιατί;
Γιατί:
Απ' το "Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων" στην Ζάκυνθο, έλλειπε ή απουσίαζε, η διάσταση (το πληθυσμιακό ισοδύναμο) του Τουρισμού. Η διόρθωση της οποίας, θα αναδιάρθρωνε όλους τους πίνακες των στοιχείων και των προδιαγραφών, των μηχανημάτων, των μέσων & των συντελεστών λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης.
Όπως ήδη διαπιστώνεται από ειδικούς. Ακόμα κι εάν ποτέ τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το προβληματικό αυτό συγκρότημα της επεξεργασίας και διαχείρισης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, αυτό μπορεί -κατά μέγιστο- να διαχειριστεί μέχρι 27.000 τόνους σύμμικτων απορριμμάτων, σε ένα νησί που ήδη παράγει 40.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως...
Επομένως. Μεγάλη μερίδα των παραγόμενων απορριμμάτων, ακόμα κι εάν καταστεί δυνατόν να περισυλλεγεί, θα καταλήξει σε ΧΑΔΑ, στο Λίβα...
Κατά συνέπεια λοιπόν:
1/ <<Του χωριάτη το σχοινί, μονό δεν φτάνει. Διπλό, φτάνει και περισσεύει>>!!!
2/ Το παραγγελθέν συγκότημα "ανακύκλωσης", κρίνεται ανεπαρκές, ακατάλληλο και χρήζει άμεσης αντικατάστασής του.
3/ Η μεταπήδησή μας στο κατάλληλο άλλο σύστημα, συνεπάγεται: (α) πίστωση νέου μεγάλου χρόνου προσαρμογής, (β) Χρηματοδοτικό κενό, ανώτερο του ήδη δημιουργηθέντος, τουλάχιστον κατά 50% (γ) ενώ, είναι σχεδόν σίγουρο, πως, το ήδη παραδοθέν συγκρότημα, πιθανότατα, σε μεγάλο μέρος ή και στο σύνολό του, δεν θα είναι λειτουργικά και οικονομικά δυνατό να προσαρμοστεί και να αξιοποιηθεί, ως συστατικό μέρος, στα νέα μεγέθη του αναγκαίου νέου συγκροτήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο...
4/ Εξάλλου, η χωροθέτηση στο Λίβα, συνεπάγετο την ακριβότερη εναλλακτική επιλογή θέσης. Με απαιτούμενα έργα πρόσβασης, προστασίας περιβάλλοντος και υποδομών, πολλαπλάσιου κόστους, οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής επιλογής. Και τέτοιες δαπάνες, όμως, δεν προβλέφθηκαν, δεν προγραμματίστηκαν και δεν υπάρχουν διαθέσιμες, ούτε και στο προβλεπτό μέλλον. Με αποτέλεσμα, πρόσθετα εμπόδια, δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις του οποιουδήποτε -έστω και ελλιπούς- άλλου έργου. Ενώ και η μη ύπαρξη του κατάλληλου ορεινού δρόμου πρόσβασης, μήκους 4,3 χιλιομέτρων, στο Λίβα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός όλων των μεγάλων καθημερινών δυσχερειών λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, συνεπάγεται και μεγάλους κινδύνους ασφάλειας, για το περιβάλλον και τη ζωή των εργαζομένων εκεί, αλλά και για τις συχνές βλάβες, φθορές, αλλά και την ταχεία απαξίωση, μεταφορικών μέσων μεγάλου κόστους και δυσχερούς αντικατάστασής τους...
Άλλωστε, σήμερα, ποιό ακριβώς (προσωρινό, ενδιάμεσο, ή άλλο), "Σχέδιο", διαφαίνεται πως εφαρμόζεται στο Λίβα;;;
Νομίζουμε, πως εφαρμόζεται το "Κυκλώπειο", εκείνο του "Κανένα"...
Ποιό "πράσινο σημείο", υπάρχει;
Τα 5 "πράσινα σημεία", είναι το απαραίτητο στοιχείο της δόμησης & υλοποίησης του υποτιθέμενου "Τοπικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ζάκυνθο". Εάν, δηλαδή, εφαρμόζετο κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα, τότε, θα είχαν προσδιοριστεί και κατασκευαστεί ήδη, τα προβλεπόμενα 5 "πράσινα σημεία". Με προκαθορισμένη την μεταξύ τους θέση και σε συνάρτηση με το χώρο Κεντρικής διαχείρισης του ΧΥΤΎ...
Και δεν είναι η μοναδική, ούτε καν η κυριότερη, των ελλείψεων που εμφανίζει το "θέατρο", της δήθεν "ενδιάμεσης λύσης"!!!»

*Ο Παναγιώτης Μυλωνάς έχει σπουδάσει  στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - University of Piraeus