Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και αν. Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, που ορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 [Αναστολή προλήψεων και διορισμών στο Δημόσιο] όπως ισχύει, στους OTA α' και β' βαθμού για το έτος 2019.
Έτσι, ο αριθμός ορίζεται σε χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ.
πηγή:epoli.gr
Ζάκυνθος Καιρός